ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
161 ประกาศรายงานการประชุมสภา อบต.คันธุลี สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3/2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
152
05 ต.ค. 2563
162 รายงานการประเมินผลการฝึกอบรม โครงการการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
167
05 ต.ค. 2563
163 รายงานการใช้สนามกีฬาประจำตำบลคันธุลี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
165
05 ต.ค. 2563
164 ประชาสัมพันธ์การใช้สติ๊กเกอร์ กระตุ้นเตือนการสร้างวินัยในการประหยัดพลังงานในสำนักงาน ดาวน์โหลดเอกสาร
48
01 ต.ค. 2563
165 การประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เรื่องฝายชะลอน้ำแก่ประชาชน ดาวน์โหลดเอกสาร
46
01 ต.ค. 2563
166 ประชาสัมพันธ์ผลการจัดเก็บภาษีตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ของ อบต.คันธุลี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
1109
30 ก.ย. 2563
167 สรุปผลโครงการเยี่ยมติดตามดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ผู้สูงอายุติดบ้าน ติดเตียง และผู้พิการ เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี หมู่ที่ 4 บ้านหนองสะบ้า ดาวน์โหลดเอกสาร
166
30 ก.ย. 2563
168 รายงานสรุปผลความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของ อบต.คันธุลี ประจำปีงบประมาณ 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
170
30 ก.ย. 2563
169 ประชาสัมพันธ์การกระทำอันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายเกี่ยวกับการติดตั้งป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ ดาวน์โหลดเอกสาร
231
30 ก.ย. 2563
170 ประกาศเรื่องบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลคันธุลี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
5
30 ก.ย. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| 17 |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71