ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
11 ประชาสัมพันธ์การประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
164
12 พ.ค. 2565
12 ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 จำนวน 5 บทความ ดาวน์โหลดเอกสาร
176
09 พ.ค. 2565
13 ประกาศเรื่องรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคันธุลี สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
187
05 พ.ค. 2565
14 ประกาศรายรับ รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือนเมษายน 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
292
02 พ.ค. 2565
15 ประกาศเรื่องการเปิดการเรียนการสอนรูปแบบปกติ (On site) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทับชัน ดาวน์โหลดเอกสาร
193
29 เม.ย. 2565
16 ประกาศเรื่องการเปิดการเรียนการสอนรูปแบบปกติ (On site) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทับชัน ดาวน์โหลดเอกสาร
178
29 เม.ย. 2565
17 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคันธุลี เรื่องเรียกประชุมสภา อบต.คันธุลี สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
215
22 เม.ย. 2565
18 ประกาศ เรื่องการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
216
18 เม.ย. 2565
19 ประกาศรายรับ รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือนมีนาคม 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
181
05 เม.ย. 2565
20 ประกาศรายงานการเงินประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 พร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ตาม พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561 มาตรา 72 ดาวน์โหลดเอกสาร
279
04 เม.ย. 2565
 
กำลังแสดงหน้า : |1| 2 |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72