ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
431 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคันธุลี เรื่อง การยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย การประเมินภาษีป้าย และการชำระภาษีป้าย ดาวน์โหลดเอกสาร
1192
01 ต.ค. 2561
432 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคันธุลี เรื่อง ให้ผู้รับการประเมินซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ตั้งอยู่ในเขตตำบลคันธุลี อันต้องเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปี 2562 ไปรับแบบพิมพ์และกรอกแบบพิมพ์ ยื่นต่อพ ดาวน์โหลดเอกสาร
1195
01 ต.ค. 2561
433 โครงการเด็กคันธุลีฟันดี ประจำปีงบประมาณ 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
1175
29 ก.ย. 2561
434 การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค 61-30 ก.ย 61) ดาวน์โหลดเอกสาร
1206
20 ก.ย. 2561
435 Infographic แนวทางปฏิบัติ (Code of Conduct) การท่องเที่ยวโดยชุมชน ดาวน์โหลดเอกสาร
1203
18 ก.ย. 2561
436 ประกาศสรุปผลความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงาน อบต.คันธุลี ปี 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
1211
11 ก.ย. 2561
437 ประกาศงบรับจ่ายเงินสด และงบทดลองประจำเดือนสิงหาคม 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
1195
06 ก.ย. 2561
438 ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินการด้านส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ดาวน์โหลดเอกสาร
1218
31 ส.ค. 2561
439 รายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ี 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
1194
31 ส.ค. 2561
440 รายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ี 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
1196
27 ส.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| 44 |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72