ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
491 ขอเชิญร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทง ปี 2560 อบต.คันธุลี ดาวน์โหลดเอกสาร
1056
30 ต.ค. 2560
492 ประกาศแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
1046
30 ต.ค. 2560
493 แผ่นพับประชาสัมพันธ์เรื่องขยะและการจัดการขยะ ด้วย 3 R ดาวน์โหลดเอกสาร
1036
30 ต.ค. 2560
494 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)ประจำปีงบประมาณ 2560 ระหว่างเดือนเมษายน 2560-เดือนกันยายน 2560 2
1043
25 ต.ค. 2560
495 ประกาศงบแสดงฐานะทางการเงินและรายละเอียดประกอบ ประจำปีงบประมาณ 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
1060
24 ต.ค. 2560
496 ประกาศรายงานประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคันธุลี สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ปี 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
1036
21 ต.ค. 2560
497 แผ่นพับประชาสัมพันธ์เรื่องขยะและการจัดการขยะ ด้วย 3 R ดาวน์โหลดเอกสาร
1036
09 ต.ค. 2560
498 ประกาศรายงานรับ - จ่ายเงินสดและงบทดลอง ดาวน์โหลดเอกสาร
1040
05 ต.ค. 2560
499 ประกาศให้ผู้รับประเมินในทรัพย์สินที่ตั้งอยุ่ในเขตตำบลคันธุลี อันต้องเสียภาษีโรงเรือนประจำปี 2561 ไปรับแบบพิมพ์ และกรอกรายการในแบบพิมพ์ยื่นต่อหน้าพนักงานเจ้าหน้าที่ ดาวน์โหลดเอกสาร
1036
03 ต.ค. 2560
500 ประกาศการยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย การประเมินภาษีป้าย และการชำระภาษีป้าย ดาวน์โหลดเอกสาร
1033
02 ต.ค. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| 50 |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71