ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
511 ประกาศรายงานรับ - จ่ายเงินสดและงบทดลอง ดาวน์โหลดเอกสาร
1195
05 ต.ค. 2560
512 ประกาศให้ผู้รับประเมินในทรัพย์สินที่ตั้งอยุ่ในเขตตำบลคันธุลี อันต้องเสียภาษีโรงเรือนประจำปี 2561 ไปรับแบบพิมพ์ และกรอกรายการในแบบพิมพ์ยื่นต่อหน้าพนักงานเจ้าหน้าที่ ดาวน์โหลดเอกสาร
1187
03 ต.ค. 2560
513 ประกาศการยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย การประเมินภาษีป้าย และการชำระภาษีป้าย ดาวน์โหลดเอกสาร
1185
02 ต.ค. 2560
514 ประกาศให้เจ้าของที่ดินมาชำระภาษีบำรุงท้องที่ ดาวน์โหลดเอกสาร
1197
02 ต.ค. 2560
515 ประกาศ เรื่อง สรุปผลความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลคันธุลี ปี 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
1201
02 ต.ค. 2560
516 ประกาศ เรื่องสรุปความพึงพอใจฯ ของ อบต.คันธุลี ปี 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
1195
02 ต.ค. 2560
517 รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ปีงบประมาณ 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
1180
10 ก.ย. 2560
518 แผ่นพับการใช้น้ำอย่างประหยัด ดาวน์โหลดเอกสาร
1197
09 ก.ย. 2560
519 ประกาศรายงานรับ - จ่ายเงินสดและงบทดลอง ดาวน์โหลดเอกสาร
1195
07 ก.ย. 2560
520 ปราชญ์ชาวบ้าน ตำบลคันธุลี ดาวน์โหลดเอกสาร
1167
06 ก.ย. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| 52 |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72